home btnenve btn

03-6180001

כל צרכי הדפוס תחת קורת גג אחת!

לקוחות ממליצים  -  מוסדות תורת אמך

toratברצוני לֹהודִות לֹכם עלֹ עמידִתכם לֹצידִנו בלֹחץ האדִיר שלֹ השלֹמת ההדִפסות לֹפני נסיעת
הראשלֹ”צ הרב בקֱשי דִורון לֹחו”לֹ ואף לֹמרות הלֹחץ הגדִולֹ הדִפסתם עבורנו את החומרים
לֹשביעות רצוננו.
אנו מעריכים את האכפתיות שלֹכם ואת מעורבותכם האישית - מנהלֹי החברה, שהעבודִה
תהיה מוכנה בזמן תמידִ. ובפרט בזמנים לֹחוצים.
אנו גאים לֹהיות חלֹקֱ מלֹקֱוחיתיכם.

 

 

torat